Insights

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013

Trots dyster syn på den makroekonomiska utvecklingen är företagen generellt optimistiska vad gäller sin egen utveckling. Den dominerande strategin är fokus på befintliga geografiska marknader
och produkter. Det ger utrymme för offensiva strategier men för att samtidigt lyckas med effektiviseringar krävs koncentration av kärnverksamheten samt nyskapande i försäljning och marknadsföring. 

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2012

Trots ett sämre makroekonomiskt läge på de viktigaste marknaderna har svenska företag starkt självförtroende och tror på egen tillväxt och bibehållen lönsamhet under 2012. Företagens egen framtidssyn avviker tydligt från den mer dystra framtidssyn som följer av skuldkrisen och återspeglas av media.

Läs mer